Đời sống số

“Không,” ông dâp Vertu Ascent Ti da nâu cũ

Roi câu sê thây,” John bâo ông. Ben nhâc diên thoai quay sô Di Lillian. Khi bà eu trâ lôi, ông không biét phâi nôi gi. “Alô?” bà eu goi.

Ông không nôi gi.

“Alô? C6 ai dây không?” bà lâp Vertu Ascent Ti da nâu cũ Vertu Ascent Ti da nâu cũ lai.

Cuôl cùng ông trâ lôri, “Alô, là Ben dây”. “Ôi, chào Ben,” bà eu trâ lôri. Bà nhân ra Ben dang bôi rôl. Trong hoàn eânh này, bà eu không trâeh ông. “Con on dây chür?” vertu vertu bà eu hôi. “Không,” ông dâp.

“Cô le tôi không bao giô on trô lai dufge. Neu bà là me tôi, néu bà thât suf là me tôi, sao bà cô thé cho di mâu mü cüa minh hêt nhii tôi là mon thit mua I siêu thi vây? Bà. Bà không mong đợi ông vui vẻ, nhưng bà cũng không mong đợi bị trách móc chua cay như vậy. “Họ nói tôi được nhận nuôi từ nhỏ và bà là mẹ đẻ Nokia 8800 của Nokia 8800 tôi”. “Họ có nói vì sao ta cho con làm con nuôi không?” bà cụ hỏi. “Họ không nói rõ vì sao tôi bị cho đi.

Họ bảo rằng bà sẽ giải thích điều đó với tôi. Họ đau buồn quá nên chỉ có thể nói với tôi về Sarah. Họ rất sợ sẽ mất tôi và gia đình tôi.

Leave a Comment